10101911

 

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання
доходів (прибутків) неприбуткової організації)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 червня 2016 року № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 469)

 

ЗВІТ

про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації*

 

X

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий


2

Звітний (податковий) період 2021 року

 

Місяць 1

X

Рік

 

 

3

Звітний (податковий) період, що уточнюється року

 

Місяць 1

 

Рік

 

4

Неприбуткова установа (організація): ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ 3 ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ "СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД"

 

(повне найменування згідно з реєстраційними документами)

5

Код згідно з ЄДРПОУ

38928469

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

94.99

6

Податкова адреса:

Поштовий індекс 4215

УКРАЇНА, 04215, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, БУД. 20-3, КВ.61

Телефон

 

 

Мобільний

телефон

 

 

Факс

-

Рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій:

дата 25.10.2016 № 315/2656-12-04-42

 

9

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

 

(найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації)

(грн)

 

Показники

Код рядка

Сума

і

2

3

Частина І

Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.1 — 1.11)

1

714290

фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом

1.1

-

залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

-

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

1.3

-

дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги

1.4

-

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

1.5

-

надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

1.6

41000

благодійна допомога

1.6.1

41000

гуманітарна допомога

1.6.2 ГД

-

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

1.6.3

-

разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів

1.7

-

сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення

1.8

-

пасивні доходи

1.9

-

вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)

1.10

-

інші доходи

1.11

673290

Видатки (витрати) неприбуткової організації (сума рядків 2.1 — 2.6)

2

716396

сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.1

-

сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.2

-

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів

2.3

-

 

 

 

 

Ознака неприбутковості організації                                                                                                                                                                                                               0032

 

 

 

діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

 

 

безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі:

2.4

-

благодійна допомога

2.4.1

-

гуманітарна допомога

2.4.2 ГД

-

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

2.4.3

-

вартість активів, переданих іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)

2.5

-

інші видатки (витрати)

2.6

716396

Частина II

Сума операції (операцій) нецільового використання активів, у тому числі:

3

-

гуманітарна допомога

3.1 ГД

-

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

3.2

-

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 6 - рядок 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який уточнюється)), або рядок 7 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (+, -) Доходи (прибутки) або їх частини, що розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

4

-

Об’єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4)

5

-

2

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств (рядок 5 х - /100)

6

-

Виправлення помилок **

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 6 - рядок 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який уточнюється)), або рядок 7 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (+, -)

7

-

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 8 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації)

8

-

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 9 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

9

-

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючому Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (рядок 7x3 %)

10

-

Наявність додатків 4 ГД 5

ВП ФЗ6

Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків - форм фінансової звітності

Баланс (Звіт про ^інан-сови й стан)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звіт про

рух

грошових

коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Звіт про результати фінансової

7

ДІЯЛЬ . 7

НОСТ1

Баланс

Звіт про фінансов результате

Баланс

і

Звіт про фінансові результати

Доповнення до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

Наявність

8

доповнення

№ з/п

Зміст доповнення

 

1

-

                         

Інформація, наведена у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та додатках до нього, є достовірною.

 

Дата подання

 

09.02.2022

 

СЕЙТАСАНОВА ІЛОНА

Керівник (уповноважена особа)  ЛЕОНІДІВНА

(підпис)       (ініціали та прізвище)

3094515241

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта9)                                                М.П. (за

наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення

бухгалтерського обліку)                                                                      (підпис)        (ініціали та прізвище)

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта9)

I     Зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 статті 133 розділу III Податкового кодексу України та нараховане податкове зобов’язання зподатку на прибуток підприємств. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, яка встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

Заповнюється у разі самостійного виправлення помилки(ок) шляхом уточнення показників Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації відповідно до статті 50 глави 2 розділу

II      Податкового кодексу України.

У відповідних клітинках проставляється позначка «+».

Заповнюється у разі здійснення операцій з гуманітарною допомогою.

Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу І Податкового кодексу України разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Фінансова звітність є додатком до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та його невід’ємною частиною.

Заповнюється бюджетними установами (організаціями).

Заповнюється у разі подання разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації доповнення.

Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Ця частина Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого
органу, до якого подається Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

 

 

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

20__ року

 

(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (потрібне позначити)

         порушень (помилок) не виявлено_ складено акт від "                                   "______________ 20______ року №___

 

"_________"  ____________________  20 року  № (посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання доходів
(прибутків) неприбуткової організації
(підпис, ініціали, прізвище))

 

10119711

 

Додаток ВП

до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

 

1

Звітний (податковий) період

 

Місяць 1

X

Рік

 

2021 року

 

 

 

Звітний (податковий) період, що уточнюється

 

Місяць 1

 

Рік

 

 

2

року

 

 

 

 

 

X

Звітний

 

Звітний новий

Код за ЄДРПОУ_____

38928469

 

2

 

Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и)

 

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, що настас за періодом, у якому виявлено помилку(и)

 

Показники

Код рядка

Сума

і

2

3

Частина І

Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.1 — 1.11)

1

714290

фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом

1.1

-

залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

-

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

1.3

-

дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги

1.4

-

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

1.5

-

надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

1.6

41000

благодійна допомога

1.6.1

41000

гуманітарна допомога

1.6.2 ГД

-

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

1.6.3

-

разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів

1.7

-

сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення

1.8

-

пасивні доходи

1.9

-

вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)

1.10

-

інші доходи

1.11

673290

Видатки (витрати) неприбуткової організації (сума рядків 2.1 — 2.6)

2

716396

сума видатків (витрат) бюджетних установ (організацій) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.1

-

сума видатків (витрат) бюджетних установ (організацій) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.2

-

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

2.3

-

безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі:

2.4

-

благодійна допомога

2.4.1

-

гуманітарна допомога

2.4.2 ГД

-

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

2.4.3

-

вартість активів, переданих іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)

2.5

-

інші видатки (витрати)

2.6

716396

 

Частина II

Сума операції (операцій) нецільового використання активів, у тому числі:

3

-

гуманітарна допомога

3.1 гд

-

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та/або напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

3.2

-

Доходи (прибутки) або їх частина, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

4

-

Об’єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4)

5

-

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств (рядок 5 х -3 /100)

6

-

Таблиця 2. Результати виправлення помилок

 

Показники

Код рядка

Сума

і

2

3

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (рядок 6 - рядок 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який уточнюється) (переноситься до рядка 7 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (звітного/звітного нового)) (+, -)

7

-

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, що подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 7 х 5%) (переноситься до рядка 8 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (звітного/звітного нового))

8

-

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (звітного/звітного нового))

9

-

1 Зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 статті 133 розділу III Податкового кодексу України та нараховано податкове зобов’язання зподатку на прибуток підприємств. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Заповнюється у разі самостійного виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації відповідно до статті 50 їлави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток увідсотках, яка встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

 

Керівник (уповноважена особа)

 

(підпис)

М.П. (за наявності)

 

СЕИТАСАНОВА ІЛОНА ЛЕОНІДІВНА_________

(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

J1499202

 

 

Квитанція № 2

Платник податків:

38928469

(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ 3 ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ "СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД"

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

(адреса електронної пошти (E-mail))

Документ:

J0101911

(код форми документу)

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

(назва документу звітності)

26560038928469J0101911100000000151220212656.XML

(ім’я файлу)

Звітна

(стан документа)

рік 2021

(назва звітного періоду) (звітний рік)

01.03.2022

(граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))

Підписи документа:

(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису):

печатка: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

"ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА 38928469 ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ 3

ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ "СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД"

(код згідно з ЄДРПОУ або (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) РНОКПП або серія та номер паспорта)

Керівник або фізична особа - платник

податку, або співробітник З правом (РНОКПП або серія та номер (прізвище, ім'я, по батькові) підпису ПН паспорта)

бухгалтер:

(РНОКПП або серія та номер (прізвище, ім'я, по батькові) паспорта)

Результат обробки:

Документ доставлено до

(код контролюючого органу)

ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА)

(назва контролюючого органу)

Прийнято пакет.

11.02.2022 18:43:11.463+02:00

(дата) (час)

Реєстраційний № 10341564

Виявлені помилки:

 

Відправник:

Державна податкова служба України

(інформація про відправника)